REGULAMIN//RODO

RODO- Polityka prywatności i plików Cookies // REGULAMIN SERWISU

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez AKW LAW Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik:

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- zwane dalej RODO, informuję Cię,  że przetwarzam Twoje dane osobowe.

Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zostały wskazane poniżej.

I Administrator danych osobowych

AKW LAW Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik, NIP: 5252427108, REGON: 380147237 (dalej „AKW”) jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Możesz się ze mną skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: kancelaria@kurowskawojcik.pl lub listownie na adres: AKW LAW Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik ul. Groszowicka 3/2, 03-814 Warszawa

 1. Podstawowe pojęcia:

Jak zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie następujące pojęcia:

 1. COOKIES- oznaczają dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik
 2. SERWIS- oznacza stronę internetową należącą do Administratora dostępną pod domeną: opiekanaprzemienna.pl
 3. UŻYTKOWNIK- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca w jakikolwiek sposób ze strony internetowej: opiekanaprzemienna.pl

II Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe:

– w celu realizacji oraz wykonania zawartych przez Ciebie z AKW LAW umów (w tym również w w celu udzielania porad prawnych online i odpowiedzi na Twoje pytania zadane w formularzu znajdującym się w serwisie opiekanaprzemienna.pl), jak również w związku z podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Twoje żądanie, odpowiedzią na komentarze zamieszczone pod artykułami umieszczonymi w serwisie opiekanaprzemienna.pl, obsługą Twojego żądania rezerwacji wizyty online w serwisie opiekanaprzemienna.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie jako na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest  uzasadniony interes jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w wyżej wymienionych celach, nieobjętych wyżej wskazanymi podstawami przetwarzania danych, jednakże wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej i wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogę udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

– biuro księgowe;

– dostawcy oprogramowania i hostingu (np. poczta e-mail);

– inni prawnicy obowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej – jedynie w celu mojego zastępstwa procesowego w zakresie powierzonych mi spraw;

– inni podwykonawcy wspierający mnie w naszej działalności na nasze zlecenie;

– operatorzy pocztowi;

– uczestnicy postępowań sądowych lub postępowań przez organami administracji publicznej.

IV Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (eksport danych).

Nie przekazuję Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V Okres przechowywania danych

– Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowuję przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie zawarcia tej umowy,

– Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tej umowy,

– Twoje dane pozyskane na podstawie Twojej zgody przechowujemy do czasu aż cofniesz zgodę.

VI Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

– prawo do usunięcia danych;

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać, abym ograniczyła przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mam nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebym je usunęła, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

– w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

VII Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

– warunkiem zawarcia umowy – jeżeli nie podasz danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy (w szczególności: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu) możemy odmówić zawarcia umowy,

-warunkiem do obsłużenia Twojego żądania rezerwacji wizyty on-line, zamieszczenia komentarza (adres e-mail)

– warunkiem wypełnienia obowiązku ciążącego na nas jako na Administratorze (wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu postępowania cywilnego),

– dobrowolne – w zakresie, w jakim  podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda.

VIII Informacja o profilowaniu

Twoje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX Pliki Cookies

Administrator posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym i analitycznym. Pliki te stosowane są w celu:

 • monitorowania, rozwoju i poprawy strony internetowej karnekonin.pl
 • dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 1.    Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies.

X Bezpieczeństwo Twoich danych

Informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniam wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem. Ponadto jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej wynikającej z odrębnych przepisów prawa oraz przepisów korporacyjnych.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU OPIEKANAPRZEMIENNA.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej przez Administratora pod adresem opiekanaprzemienna.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest AKW LAW Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Kurowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Groszowicka 3/2, 03-814 Warszawa, NIP: 5252427108, REGON: 380147237- w dalszej części zwany również: „AKW LAW”, „Usługodawcą”

Z Administratorem Państwa danych osobowych może się Państwo skontaktować: mailowo: kancelaria@kurowskawojcik.pl lub listownie: AKW LAW Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik, ul. Groszowicka 3/2, 03-814 Warszawa

I.Postanowienia ogólne

 1. Regulamin, określa zasady świadczenia usług w za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi i stanowi regulamin w myśl przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Usługobiorca– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która może zlecać Usługi.
  2. Konsument– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych z Usługodawcą (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Usługodawca – AKW LAW Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik adres e- mail: kancelaria@kurowskawojcik.pl
  4. Usługi– usługi wykonywane bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin, polegające w szczególności na umożliwieniu przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Serwisu, dodawania komentarzy
  5. Strony – Usługobiorca i Usługodawca.
  6. Serwis– system informatyczny witryny internetowej opiekanaprzemienna.pl
 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne w myśl ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Świadczone w ramach Serwisu usługi obejmują:
 3. przeglądanie stron Usługodawcy, w tym możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Serwisu,
 4. dodawanie komentarzy zamieszczanych w Serwisie przez każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności rejestracji,
 5. W celu właściwego korzystania z Usług Usługobiorca powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (minimalne wymagania to m.in. w przypadku najpopularniejszych przeglądarek Internet Explorer 7, Chrome 4 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet.
 6. W celu zlecenia Usługi Usługobiorca powinien posiadać adres elektroniczny (e-mail) .
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronach Usługodawcy. Skorzystanie z Usług Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

 III.Zasady zawarcia umowy świadczenia usług

 1. Zawarcie umowy świadczenia Usług, o których mowa w § 2 ust 2 pkt a następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania treści Serwisu lub komentarza do Serwisu).
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi, o której mowa w § 2 ust 2 pkt b następuje w momencie wysłania przez Usługobiorcę do Usługodawcy komentarza do określonego artykułu. Do zawarcia umowy konieczne jest podanie:
  1. nazwy Usługobiorcy, którą może być imię, nazwisko lub pseudonim
  2. adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy

 IV.Zamieszczanie komentarzy w Serwisie

 1. Niedopuszczalne zamieszczanie w serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
 1. wulgaryzmów
 2. obraźliwych sformułowań
 3. treści naruszających prawa autorskie osób trzecich
 4. treści naruszających dobra osobiste osób trzecich
 5. treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa
  1. Usługodawca zastrzega, że nie będzie zamieszczał komentarzy zawierających treści niezgodne z prawem oraz wymogami określonymi w Regulaminie.
 1. Prawa autorskie
 1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie prawnej.
 2. Żaden z utworów w całości jak i części (rozumiany w szczególności jako:, artykuł i inne treści) znajdujący się na stronie Serwisu a także pozyskany przez Usługobiorców w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Usługodawcy z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być dochodzone na drodze sądowej.
 4. Wyłącznie odpowiedzialności Usługodawcy
 1. Serwis ma charakter edukacyjny, popularyzujący treści związane z jego przedmiotem. Wszelkie treści zamieszczane w Serwisie mają charakter ogólny nie stanowią natomiast ani porady prawnej ani wykładni prawa. Żadne z treści umieszczonych w Serwisie nie tworzą stosunku klient-adwokat:
 2. Usługodawca nie odpowiadaza treść Serwisu w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej.
 3. Treść Serwisu jest wyrazem poglądów autora i nie stanowi oficjalnego stanowiska jego kancelarii.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.
 5. Usługodawca ponadto nie odpowiadaza treść komentarzy pozostawionych w Serwisie przez osoby trzecie.

 VII.Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania m.in. następujące dane osobowe:
 3. nazwisko i imiona Usługobiorcy,
 4. adres poczty elektronicznej.
 5. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi.
 6. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi:
 7. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
 8. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
 9. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
 10. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 11. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 12. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 13. Udostępniając w Serwisie formularz Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 14. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 15. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

 VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca informuje, iż w zakresie świadczonych Usług stosuje Zbiór Zasady Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.
 2. Umowy z Usługobiorcą są zawierane w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie opiekanaprzemienna.pl
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez przepisy powszechnie obowiązujące, zmiany danych Usługodawcy, a także w celu usprawnienia działania Serwisu i obsługi Usługobiorców, poprawy ochrony prywatności Usługobiorców.
 7. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu zostanie on umieszczony na stronie Serwisu wraz z czytelną informacją o zmianie.
 8. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania